ബാധ്യതകൾ നേരിടാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു മലയാളി റാപ് മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ് | Milaap
This is a supporting campaign. Contributions made to this campaign will go towards the main campaign.
ബാധ്യതകൾ നേരിടാൻ സഹായം അഭ്യർത്ഥിച്ചു മലയാളി റാപ് മ്യൂസിക് ആർട്ടിസ്റ്
1%
Raised
Rs.50
of Rs.20,00,000
1 supporter
 • Anonymous

  Created by

  Radhakrishnan S S
 • RS

  This fundraiser will benefit

  Radhakrishnan S S

  from Chackai, Trivandrum


തന്റെ കുടുംബത്തിന്മേലുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയെ നേരിടാൻ മലയാളി റാപ്പ് സംഗീത കലാകാരൻ മിലാപ് സഹായം തേടുന്നു


Kindly read and understand our situation.

I'm Radhakrishnan SS, 23. I'm a hip-hop recording and live performance artist from Trivandrum, Kerala, India. Due to Covid 19 and eventual unforeseen events, I and my family had to deal with unprecedented financial circumstances. My mother, widowed in 2000, is a nursing assistant in Govt. W&C Hospital, Thycaud, Trivandrum. She is on the verge of suicide right now, thanks to a debt of 20 lakhs INR taken as a loan from individual money lenders.  Of which, 5 lakhs INR is required immediately to deal with these lenders. On top of this, we also have bank loans of 12.5 lakhs INR, society loans, and recovery, all of which are deducted from her salary, which is already reduced because of salary cuts due to Covid.

She and her brother are the co-owners of the house that we live in (Chaakka, Trivandrum). He won't help the cause, and is abusive towards the rest of the family, because of which the situation is very intense. The mother did all the work in building the house. Owing to salary cuts and the prevailing situation, the income of money is barely enough to keep us afloat. No securities like deed (aadhaaram) of the house, vehicle, or gold, rendering us unable to take another loan.

We are thus desperately in need of financial help. Our family is on the brink of collapse and we have no other options available to us.

We kindly request you to help or help this reach someone who can help.

Thank you

Read More

support