મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે | Milaap
This is a supporting campaign. Contributions made to this campaign will go towards the main campaign.

મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે

Ask for an update

Story

આપણા વણકરસમાજના ભવિષ્યસમા મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે દાન કરવા આગળ આવો. વધુ માહિતિ માટે info@vankarsamaj.com પર મેલ કરો
Content Disclaimer: The facts and opinions, expressed in this fundraiser page are those of the campaign organiser or users, and not Milaap.
Rs.0 raised

Goal: Rs.15,000