મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે | Milaap
This is a supporting campaign. Contributions made to this campaign will go towards the main campaign.

મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે

Ask for an update

Story

આપણા વણકરસમાજના ભવિષ્યસમા મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે દાન કરવા આગળ આવો. વધુ માહિતિ માટે info@vankarsamaj.com પર મેલ કરો
Content Disclaimer: The information and opinions, expressed in this fundraiser page are those of the campaign organiser or users, and not Milaap.
If such claims are found to be not true, Milaap, in its sole discretion, has the right to stop the fundraiser, and refund donations to respective donors.
Rs.0 raised

Goal: Rs.15,000