મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે | Milaap
This is a supporting campaign. Contributions made to this campaign will go towards the main campaign.
મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે
0%
Be the first one to donate
Need Rs.15,000
  • Bharat

    Created by

    Bharat Dabhi
આપણા વણકરસમાજના ભવિષ્યસમા મા-બાપ વગરની ગરીબ બાળા મિના ડાહ્યાભાઇ વણકરના શિક્ષણ માટે દાન કરવા આગળ આવો. વધુ માહિતિ માટે info@vankarsamaj.com પર મેલ કરો

Read More

Know someone in need of funds? Refer to us
support