സഹായിക്കുക അനൂപിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ.. | Milaap
സഹായിക്കുക അനൂപിനെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ..
0%
Be the first one to donate
Need Rs.5,00,000
 • KK

  Created by

  Kannan Karimpadam
 • A

  This fundraiser will benefit

  Anoop

  from Ernakulam, Kerala

Story

Anoop, 15, who is seen in this photo, is currently undergoing treatment at aster medicity. Anoop is suffering from a rare ailment called Tucian Muscular Dystrophy. Anoop in the PICU needs an oxygen cylinder to breathe every day for Rs 450. The cylinder will cost around Rs 5 lakh. 
Arundas (father) 

Read More

Know someone in need of funds for a medical emergency? Refer to us
support