ಈ ಮಗು 2 ನೇ ಬಾರಿ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು | Milaap
ಈ ಮಗು 2 ನೇ ಬಾರಿ ಸಾವಿನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬೇಕು
100%
Raised
Rs.1,010,396
of Rs.800,000
575 supporters
 • AH

  Created by

  Apollo Hospital
 • RA

  This fundraiser will benefit

  Rudra Awasthi

  from New Delhi

“ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ? 7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಯುವಿಕೆಯ ನಂತರ ನಾವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡೆವು! ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ! ಅವನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ನಮಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ವಾರವಿದೆ, ಆದರೆ ನನ್ನ ಕೈಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಬಡತನ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ... ”
- ಬಿಪಿನ್, ರುದ್ರನ ತಂದೆ
“Why are we being punished this way? We finally had a child after a 7 year wait, and earlier this year we almost lost him! It took everything we had and more to keep him alive that time. 
But now he’s dying again! We only have one week to try and save his life, but my hands are tied. My poverty may end up killing my...” 
— Bipin, father of Rudra 


When Rudra was born this January to Bipin and Reema, he had brought with him a seemingly-endless supply of love and joy. The young parents had felt blessed to have him in their lives, thanking God again and again for their good fortune, but... their happiness was short-lived.

“After 3 to 4 days at the hospital, we finally brought Rudra home. But not even 24 hours passed before he suddenly became very weak. He couldn’t even open his eyes! And then his hands and feet started turning blue... An x-ray suggested there could be something wrong with his heart, and an ECG proved it. Rudra’s heart was dying.” 
 

They tried their best to save their newborn’s life 

“At the doctor's recommendation, we hired an ambulance to drive us all the way to Delhi the same night. The 300km journey felt like 300 days, sitting in the back of the ambulance and watching Rudra with all kinds of tubes coming out of him, knowing that without even one of those tubes, he wouldn’t be alive anymore. Once we reached Delhi, we drove around for hours again, desperately looking for a hospital that would take him in! They all kept saying he was too weak, and at risk of infection! Right when it seemed like we would lose him, one hospital took him in, and the doctor told us he needed urgent surgery. I spent the next few days begging everyone I know for money, and finally got him the surgery! He was supposed to be fine after that! But now...” 
 
Rudra seemingly recovered after the surgery, only to become critical again a few weeks ago

Rudra only has one week, he needs your help 

After his surgery earlier this year, Rudra was supposed to go on to lead a normal and healthy life, like all children his age. But a few weeks ago, unexpectedly, his parents started noticing some familiar symptoms. He started getting increasingly weak, unable to even feed. He started struggling to breathe. His hands and feet started turning blue again. All these are symptoms of a failing heart. 

“We rushed him back to the doctor and he confirmed our worst fear. The first surgery hadn’t worked! They told us he needs another surgery immediately, that that’s the only way he will survive. The deadline they gave us is about to end next week, but we still haven’t arranged the funds!” 
 

His parents are desperate, they don’t want to lose their son 

“But what can I do? I’m just a small shopkeeper in my village. I’m still paying off all the loans from the first surgery! And with the pandemic and everything, I’ve never been poorer in my life. I don’t even have a single currency note in my pockets. But Rudra... he is going to die if he doesn’t get the surgery within a week. Please, you have to help us!” 
 

Read More

Know someone in need of funds for a medical emergency? Refer to us
support