நகருக்குள் காடு? | Milaap

நகருக்குள் காடு?

Ask for an update

Story

நகருக்குள் காடுகளை வளர்ப்பதில் என்ன பயன்?.
தண்ணீரின்றி தவிக்கிறது தமிழகம், நிலத்தடி நீர் கைகளுக்கு எட்டாத தூரத்தில் சென்றுவிட்டது, என்ன செய்யப்போகிறோம் நம் எதிர்காலத்திற்கு?.
Content Disclaimer: The facts and opinions, expressed in this fundraiser page are those of the campaign organiser or users, and not Milaap.
Rs.0 raised

Goal: Rs.150,000

16 Days to go

Beneficiary: Neer Paravaigal... info_outline
Only INR donations accepted