P
Prakash donated Rs.100
RG
Radhakrishnan donated Rs.200
P
Purushothaman donated Rs.500
M
Mathaji donated Rs.200
G
Govindarajan donated Rs.200
DP
Dr P donated Rs.500