B
Balaji donated Rs.250
V
Vasantharajan donated Rs.500
SR
Srikant donated Rs.1,000
K
Karthik donated Rs.1,500
PR
Praveen donated Rs.9,044
VJ
Velmurugan donated Rs.3,000