Bm
Basavaraj donated Rs.1,100
Sh
Shaikh donated Rs.1,500
As
Ajay donated Rs.2,000
A
Anonymous donated Rs.300
M
MOHINIVITTHALYENGUL donated Rs.200
PD
PRATIK DEEPAK PATEL donated Rs.2,000