KR
KUMAR donated $100
Gautam
Gautam donated Rs.1,000
Krupa
Krupa donated Rs.1,008