VV
Vimal donated Rs.5,100
ST
Sahil donated Rs.5,000
RA
Rita donated Rs.1,100
A
Ashit donated Rs.1,100
RT
Rajan donated Rs.5,100
AV
Aparna donated Rs.1,000