Santosh
Santosh donated $100

Everything will be ok.

Navin
Navin donated Rs.2,500

Don't worry everything will be fine !! God Bless Him .

Priyanka
Priyanka donated Rs.2,500
Govind
Govind donated Rs.2,000
Sasmita
Sasmita donated Rs.1,000
Ashwini
Ashwini donated Rs.500