Karunakar
Karunakar donated Rs.1,600

Funds donated by Hitha Seva Society Team

Soundar
Soundar donated Rs.1,000
Prashant
Prashant donated Rs.500
Karunakar
Karunakar donated Rs.500
A
Anonymous donated Rs.2,000
Nandita
Nandita donated Rs.300