A
Anonymous donated Rs.800
MS
Munnuru donated Rs.1,800
Udhayaprakash
Udhayaprakash donated US $39.68
VK
Vinodh donated Rs.300
Bhavesh
Bhavesh donated US $1.58

My Prayers and Sympathy for Chennai! Bati

FD
Five Dots Digital donated Rs.2,100