SG
Sarah donated Rs.500
Nishant
Nishant donated Rs.2,500
Rajat
Rajat donated US $50
AP
Abhilash donated Rs.5,000
PJ
PJ donated US $40