NL
Nikhil donated $25
CS
ChandraShekhar donated Rs.1,000
Sk
Saswat donated Rs.1,000
SS
Sadananda donated Rs.1,000