Shreyas
Shreyas donated Rs.1,000
Sudhakar
Sudhakar donated Rs.5,000
A
Anonymous donated $100
A
Anonymous donated Rs.10,000
Rashmi
Rashmi donated $25
Ananth
Ananth donated $25