DV
DHANANJAY VIJAY SURYAWANSHI donated Rs.200
KS
KURHE SUNANDA KRISHNA donated Rs.1,000
M
MrVILASKISANBACHE donated Rs.1,000
KG
KIRAN GANGADHAR SONAWANE donated Rs.500
A
ANURADHAMUKESHNAYA donated Rs.1,000
SD
SANDHYA D GHODEKAR donated Rs.1,000