Bharith Begam Nishar Ali
Sahila Banu Thaheer Basha
John Begam Hamin Basha